24.0-120.0 mm f/4.0 ⅕ s à ƒ / 4,0

38 mm ISO 12800