27 mm
1
3,0 s à ƒ / 3,5 ISO 200
93 mm
2
¹⁄₁₅ s à ƒ / 4,8 ISO 200
27 mm
3
⅛ s à ƒ / 3,5 ISO 450
27 mm
4
⅛ s à ƒ / 3,5 ISO 720
27 mm
5
⅓ s à ƒ / 3,5 ISO 6400
27 mm
6
0,5 s à ƒ / 3,5 ISO 6400
63 mm
7
⅛ s à ƒ / 4,5 ISO 2200
112 mm
8
⅛ s à ƒ / 5,0 ISO 1600
300 mm
9
⅓ s à ƒ / 5,6 ISO 1600
84 mm
10
2,0 s à ƒ / 4,8 ISO 200
72 mm
11
2,0 s à ƒ / 4,5 ISO 200
255 mm
12
8,0 s à ƒ / 5,6 ISO 200
750 mm
13
¹⁄₉₀ s à ƒ / 6,3 ISO 200
375 mm
14
¹⁄₁₈₀ s à ƒ / 6,7 ISO 200
225 mm
15
¹⁄₁₂₅ s à ƒ / 5,6 ISO 200
750 mm
16
¹⁄₉₀ s à ƒ / 6,3 ISO 200
225 mm
17
¹⁄₁₂₅ s à ƒ / 5,6 ISO 200
300 mm
18
¹⁄₁₂₅ s à ƒ / 5,6 ISO 200
300 mm
19
⅛ s à ƒ / 5,6 ISO 1600
180 mm
20
10,0 s à ƒ / 5,3 ISO 141
750 mm
21
¹⁄₃₅₀ s à ƒ / 9,5 ISO 200
300 mm
22
¹⁄₃₅₀ s à ƒ / 9,5 ISO 200
750 mm
23
¹⁄₃₅₀ s à ƒ / 9,5 ISO 200
180 mm
24
¹⁄₁₀ s à ƒ / 5,3 ISO 200
54 mm
25
¹⁄₉₀ s à ƒ / 4,5 ISO 200
43 mm
26
¹⁄₂₀ s à ƒ / 4,0 ISO 200
43 mm
27
¹⁄₃₀ s à ƒ / 4,0 ISO 200
30 mm
28
⅛ s à ƒ / 3,5 ISO 200
750 mm
29
¹⁄₂₅₀ s à ƒ / 8,0 ISO 200
97 mm
30
¹⁄₇₅₀ s à ƒ / 13 ISO 800
300 mm
31
¹⁄₅₀₀ s à ƒ / 11 ISO 800
33 mm
32
¹⁄₇₅₀ s à ƒ / 13 ISO 800
27 mm
33
¹⁄₁₈₀ s à ƒ / 22 ISO 800
27 mm
34
¹⁄₁₀₀₀ s à ƒ / 16 ISO 800
120 mm
35
¹⁄₅₀₀ s à ƒ / 11 ISO 800
42 mm
36
¹⁄₁₈₀ s à ƒ / 6,7 ISO 200
52 mm
37
¹⁄₅₀₀ s à ƒ / 11 ISO 200
30 mm
38
¹⁄₂₅₀ s à ƒ / 8,0 ISO 200
84 mm
39
¹⁄₃₅₀ s à ƒ / 9,5 ISO 200
28 mm
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
40
¹⁄₁₀₀ s à ƒ / 11 ISO 80
34 mm
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
41
¹⁄₂₀₀ s à ƒ / 13 ISO 80
28 mm
42
¹⁄₅₀₀ s à ƒ / 2,0 ISO 80
33 mm
43
¹⁄₆₄₀ s à ƒ / 2,0 ISO 80
28 mm
44
¹⁄₆₄₀ s à ƒ / 2,0 ISO 80
35 mm
45
¹⁄₃₂₀ s à ƒ / 2,2 ISO 80
38 mm
46
¹⁄₅₀ s à ƒ / 4,0 ISO 400